The SE Team

Gavin Wong Profile

Gavin Wong

Co-President
Sara Wong Profile

Sara Wong

Vice-President
Yutong He Profile

Yutong He

Business Manager
Frank Yin Profile

Frank Yin

Secretary
Megan Driscoll Profile

Megan Driscoll

Advisor